Pædagogiske læreplan

Birkelundens Læreplan 2019

Det pædagogiske værdigrundlag i Birkelunden

Denne læreplan er udarbejdet i 2016 og i dag er vi i gang med udabejdelse af ”Den ny styrkede læreplan”, som vil se dagens lys i 2020.

I Birkelunden arbejder vi udfra vores grundlæggende værdier som vi tager udgangspunkt i – også i vores læreplansarbejde. 

 • Rummelighed
 • Kommunikation og samarbejde
 • De tre T`er (Tryghed, troværdighed og trivsel)
 • Livslang læring og faglighed 

Trivsel og udvikling

Birkelundens overordnede mål er, at barnet møder tryghed, omsorg og nærvær og altid med udgangspunkt i det enkelte barn og dets kompetencer og en styrkelse heraf.

Birkelundens læreplan skal bidrage til, at sikre pædagogisk kvalitet og udvikle det pædagogiske personales faglighed samt den pædagogiske praksis. Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barns alder og livsbetingelser.

Det er vores mål, at tilrettelægge en pædagogisk dagligdag hvor læring sker gennem LEG såvel som i mere planlagte sammenhænge, hvor der skbaes rum for fordybelse, fornyelse og erfaring.

Birkelunden arbejder fast med TOPI, som er en trivselsresskab i forhold til børnene. 

Læreplanstemaer

Birkelunden arbejder udfra de 6 læreplanstemaer:

 1. Alsidig personlig udvikling
 2. Sociale kompetencer
 3. Sproglig udvikling
 4. Krop, sanser og bevægelse
 5. Natur og naturfænomener
 6. Kulturelle udtryksformer og værdier 

Vi sætter konkrete mål inden for  de enkelte læreplanstemaer som er pejlemærker i forhold til til de pædagogiske processer i de enkelte grupper. Herudover sætter vi succeskriterier op hvad er det vi gerne vil opnå med børnene? Hvordan kan vi se vi har nået vores mål?

Derfor tager hverdagsaktiviteterne udgangspunkt i projekter, hvor hverdagsaktiviteter relaterer sig til et enkelt elelr flere af de seks læreplanstemaer med udgangspunkt i de enkelte børnegrupper. Projekterne gør det netop muligt, at de enklete grupper tager udgangspunkt i hvad den enkelte børnegruppe ahr brug for med blik for det enkelte barn.

Vi har en høj grad af synlighed, når vi arbejder med vores temaer/projekter – igennem vores månedlige nyhedsbreve, dokumentation og Tabulex. 

Gennem læreplansarbejdet sætter vi fokus på det enkelte barns leg, læring og udvikling. Det gør vi ved hjælp af udviklingsbeskrivelser, TRAS (sprogvurderinger), observationer af barnet, brobygningsmøder mellem de forskellige grupper og ikke mindst vores daglige forældresamarbejde. 

Aldersdifferenceret læring

I Birkelunden arbejder vi i alders differenceret grupper for, at kunne tilgodese og målrette vores pædagogiske praksis til de enkelte grupper. I Birkelunden har vi opdelt børnene i 4 alders homogene grupper. 

 • Gul gruppe, som er vuggestueb for de 0 – 3 årige børn
 • Grøn gruppe, som p.t. har de 4 årige børn
 • Rød gruppe, som p.t. har de 3 årige børn
 • Regnbuen, som er for de 5 – 6 årige børn 

For, at understøtte denne læring og udvikling hos barnet organiseres det pædagogiske arbejde udfra ”De tre læringsrum”. Vi forholder os til modellen som en en kontinuerlig og cirkulær proces imellem de tre læringsrum, således vi hele tiden skaber en vekselvirkning mellem voksen og børneiniterede aktiviteter. 

 1. Læringsrum, hvor den voksne går ”Foran barnet”. Her har den voksne til hensigt, at støtte barnet i noget bestemt og den voksne bestemmer indhold og form.
 2. Læringsrum, hvor den voksne går ”Ved siden af barnet”. Her er det barnets ideer og handlinger som former læringsprocessen og barnet har en stor grad af medbetemmelse i processen sammen med den voksne, som hjælper og viser barnet mulighederne.
 3. Læringsrum, hvor den voksne ”Går bagved barnet”. Her har barnet stor indflydelse på indhold og metoder og den voksne iagttager hvilke spor barnet indtager og støtter barnet, hvis noget går i stå. 

Brobygning og overgange

I Birkelunden arbejder vi kontinuerligt med overgange, dette gælder internt og eksternt. Vi samarbejder med dgplejen i nærmiljøet og vi modtager også gæstedagplejebørn. Internt brobygger vi også fra vuggestue til børnehave, her er fokus på barnet og den kommende gruppe som barnet skal ind i. Her får barnet før børnehavestart mulighed for, at glide ind i den kommende børnehavegruppe.

Når vi modtager nye børn og forældre, gør vi ligeledes medet ud af, at få dem til, at føle sig velkomne og trygge i Birkelunden. Vi vil gerne kunne se forældrene udviser åbenhed og tryghed og stiller sig aktivt og nysgerrigt og undrende til barnets hverdag i, som bidrager postivt til barnts trivsel og udvikling. 

Vi arbejder målrettet med førskolearbejdet. Vi er overbeviste om, at denne form for arbejde med de kommende førskolebørn understøtter dem bedst muligt i forhold til det brobygningsmateriale som Slagelse Kommune har lagt op til, samt giver dem de bedste forudsætninger i forhold til de mål og rammer som ligger for 0 klasserne. Vi har en fast gruppe førskolebørn og vi oplever det er givtigt med et skifte, hvor børnene stort set har samme alder og udviklingsstadie. 

Barnets ”røde tråd” i Birkelunden

Igennem barnets tid i Birkelunden oplever vi lærplansarbejdet er med til, at give den røde tråd og en fortælling omkring barnet. Vi arbjeder med ”Barnets mappe” Den består blandt andet af forskellige billeder, fødselsdags interviews,tegninger/tegnebog og sproglige guldkorn.  

Læreplansarbejdet er hele tiden under udvikling i Birkelunden, men det arbejde som fylder rigtig meget i vores hverdag og lægger en form for grundtone i vores pædagogiske arbejde er de personlige og sociale kompetencer.

Disse to kompetncer er ret naturlige i vores arbejde og starter allerede i vuggestuen og bliver gradvist bygget på igennem deres børnehavetid. Vi vægter disse to kompetencer højt , idet vi mener det er to grundkompetncer når de skal i skole, som gerne skal være så veludviklet som muligt og med , så er der god grobund for videre læring.

Vi arbejder bevidst med ”Fri for mobberi” og det gradbøjet i vuggestuen og brønehaven. Vi taler med og lærer børnene og sætte ord på derss behov og deres følelser men også, at kunne sige til/fra overfor andre.

Vi udvikler og styrker børnenes indlevelsesevne over for andre og fremmer det, at være en del af et fællesskab, hvor barnet forstår egne og andres handlinge, hvor de selv bliver i stand til, at tage et valg og en beslutning.

Det gør vi blandt andet ved vores daglige samlinger og spisestunder. Men også i dagligdagen støtter vi børnene i, at kunne dele, modtage kollektive beskeder, st kunne træde ind og ud af lege på en positiv måde. Vi guider og støtter børnene i, at kunne tackle konflikter og igennem leg og spil arbejder vi med børnene og deres sociale spilleregler. 

I Birkelunden reflekterer vi over de fastsatte mål og vi justerer løbende således, at de hele tiden er målrettet det enkelte barn og brønegrupperne i  vores daglige praksis, således er vi medskabere i, at give børnene lige muligheder og det bedste fundament videre frem i livet.

For vi arbejder ud fra devisen: 

”Det vi har og tager med os, giver læring igennem hele livet”

Siden er sidst opdateret 11. november 2019